Valg

Valget gennemføres ved elektronisk afstemning via Hillerød Forsynings valghjemmeside i perioden den 15. september 2017 til den 15. oktober 2017.

Du afgiver din stemme ved på valghjemmesiden at logge ind med NemID. Efter login har du adgang til at afgive din stemme.

Ønsker du hjælp til afstemningen, er du velkommen til at komme forbi Ægirsvej 4 i

vores åbningstid, hvor vi stiller en computer til rådighed. Husk dit NemID.

 

Brevstemmer

Det er muligt at brevstemme. Du kan rekvirere en stemmeseddel ved henvendelse til Hillerød Forsyning på tlf.: 48 23 10 00, på mail: info@hfors.dk eller ved personligt fremmøde på Ægirsvej 4 inden for vores åbningstid.

 

Det vil være muligt at aflevere sin udfyldte brevstemme ved at fremsende denne i en udleveret frankeret og nummereret svarkuvert eller ved personligt fremmøde på Ægirsvej 4, inden for vores åbningstid – evt. ved afhentning af stemmesedlen.

Som dokumentation for din stemmeberettigelse bedes du medbringe billedlegitimation ved personlig afhentning og aflevering af stemmesedlen.

Der medsendes en frankeret og nummereret svarkuvert samt en kuvert til stemmesedlen ved udsendelse af brevstemmeseddel som post. Koden på den frankerede svarkuvert bliver alene anvendt til afkrydsning af, at pågældende forbruger har afgivet sin stemme. Ved modtagelse af den udfyldte stemmeseddel vil svarkuverten blive åbnet og kasseret, mens kuverten med stemmesedlen bliver opbevaret i en aflåst stemmeboks. Brevstemmerne bliver først åbnet umiddelbart efter, at valgperioden er slut.

(Ved fremsendelse af stemmeseddel som almindeligt post med PostNord fralægger Hillerød Forsyning sig ethvert ansvar for, at stemmesedlen fremkommer rettidigt.)

 

Stemmeberettigede Privatpersoner

Der kan afgives én stemme pr. husstand i forsyningsområdet.

En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af en person over 18 år, som har bopæl på adressen. Hvis der er flere fysiske personer, som er tilknyttet en husstand, må disse indbyrdes aftale, hvorledes stemmeretten udøves.

 

Stemmeberettigede Virksomheder

Virksomheder, der ønsker at stemme, skal telefonisk kontakte valgfirmaet på tlf.: 26 12 25 20 for at rekvirere en valgkode.

Der kan afgives én stemme pr. virksomhed i forsyningsområdet. Juridiske personer kan repræsenteres ved den tegningsberettigede.

Juridiske personer skal inden for egne tegningsregler afgøre, hvilken fysisk person der udøver stemmeretten vedrørende virksomheden.

Det er ikke muligt at afgive sin stemme pr. fuldmagt.

 

Optælling

Umiddelbart efter udløbet af valgperioden foretages elektronisk optælling af de modtagne stemmer af valgfirmaet – Assembly Voting.

Valgfirmaet udfærdiger en valgprotokol, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. Valgresultatet og valgrapporten kontrolleres og godkendes af valgudvalget.

Brevstemmer vil blive åbnet og optalt den 16. oktober 2017 af valgudvalget. Resultatet vil umiddelbart efter optælling blive afleveret til valgfirmaet, der vil medtage det i valgprotokollen.

 

Offentliggørelse af resultat

De 2 kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i vandselskabernes bestyrelser. I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning.

Efter optælling er godkendt, gives der meddelelse til de valgte forbrugerrepræsentanter om deres valg.

Herefter bliver de øvrige kandidater orienteret om valgets resultat.

Den 23. oktober 2017 offentliggøres valgets resultat på vores hjemmeside og efterfølgende i Hillerød Posten.

Forbrugerrepræsentanterne indtræder i bestyrelserne i januar 2018.

 

Læs hele valgregulativet her