Valg

Som det fremgår af valgregulativet, er det også muligt at brevstemme. Hvis du vil brevstemme, skal du enten rette henvendelse personligt til HOFOR på adressen Ørestads Boulevard 35, 2300 København S eller kontakte HOFOR telefonisk på 3395 3395. Du vil i så fald blive bedt om at oplyse fulde navn, cpr.nr., adresse og e-mail. Du skal kunne dokumentere navn, cpr.nr. og adresseoplysninger – fx med et sygesikringsbevis.  Forbrugerne kan få indflydelse på bestyrelsesarbejdet i landets vand- og spildevandsselskaber. Baggrunden er vandsektorlovens bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. 

HOFORs forbrugere skal vælge to fælles forbrugerrepræsentanter til bestyrelserne i HOFORs 16 vand- og spildevandsselskaber. Desuden skal der vælges fire suppleanter. Hver forbruger, privatforbruger som virksomhed, har to stemmer på to forskellige kandidater. 

Valget omfatter HOFORs bestyrelser i vand- og spildevandsselskaberne. HOFORs selskaber for fjernvarme, fjernkøling, bygas og energiproduktion er således ikke omfattet af valget.

Gennemførelsen af valget

Valget gennemføres for HOFOR af valgfirmaet Assembly Voting, som har specialiseret sig i elektroniske valg.

I HOFOR er der nedsat en valgledelse. Valgledelsen holder opsyn med, at forbrugervalget afholdes i overensstemmelse med lovgivningen, selskabernes vedtægter og med valgresultatet. Gennemførsel af valgprocessen overvåges af uafhængig statsautoriseret revisor.

Læs valgregulativ

Som det fremgår af valgregulativet, er det også muligt at brevstemme. Hvis du vil brevstemme, skal du enten rette henvendelse personligt til HOFOR på adressen Ørestads Boulevard 35, 2300 København S eller kontakte HOFOR telefonisk på 3395 3395. Du vil i så fald blive bedt om at oplyse fulde navn, cpr.nr., adresse og e-mail. Du skal kunne dokumentere navn, cpr.nr. og adresseoplysninger – fx med et sygesikringsbevis.  

Valgfirmaet udarbejder en valgrapport, som redegør for valgets resultat og eventuelle særlige forhold vedrørende valgets afgørelse. Valgresultatet og valgrapporten kontrolleres og godkendes af valgledelsen og af en statsautoriseret revisor.

 

Valgledelsen kan erklære en stemme ugyldig, hvis det ikke er muligt at se, hvem der er stemt på,  hvis der er mere end to kryds på stemmesedlen, eller hvis der er sat to kryds ud for én kandidat.

Brevstemmer, der ikke returneres i den vedlagte svarkuvert, vil blive erklæret ugyldige.

De to kandidater, som får flest stemmer, er valgt som forbrugerrepræsentanter i selskabernes bestyrelser. Den kandidat, der har opnået tredjeflest stemmer, er valgt som 1. suppleant for fælles forbrugerrepræsentanterne, den efterfølgende som 2. suppleant, og ligeså for 3. og 4. suppleant.

Når optællingen er godkendt, får de valgte forbrugerrepræsentanter  meddelelse om deres valg. Herefter får de øvrige kandidater, heriblandt de fire suppleanter,  meddelelse om valgets resultat, og valgresultatet offentliggøres på hoforvalg.dk og hofor.dk

Stemmeoptælling og valgresultat

Stemmeoptælling af elektroniske stemmer foretages af valgfirmaet Assembly Voting. Ved stemmeoptælling sikres det, at der kun er  to stemmer pr. vælger. Der kan kun stemmes på to kandidater, og der kan kun afgives én stemme pr. kandidat.  

De to kandidater, der er valgt som fælles forbrugerrepræsentanter samt de fire kandidater, der er valgt til suppleanter, opføres på valgresultatlisten, hvor rækkefølgen afgøres af de opnåede stemmer. Ved stemmelighed foretages lodtrækning. Valgresultatlisten er gældende indtil næste valg og offentliggøres på hoforvalg.dk og hofor.dk