IDAkompasset

Er du i tvivl om, hvem du skal stemme på? IDAkompasset kan hjælpe dig! I hvilken retning synes du IDA skal bevæge sig? Brug IDAkompasset til at se, hvilke lister der går i den retning, du gerne vil.
IDAkompasset indeholder udvalgte emner, som alle lister har vurderet. Emnerne er ikke udtømmende for listernes politik. De enkelte listers mærkesager finder du på http://idavalg.dk. På http://ing.dk kan du også stille spørgsmål til listerne.

God fornøjelse!

1

IDA skal have mere fokus på tilbud til erhvervsaktive medlemmer.

Dette skal gælde for faglige arrangementer, netværk og rådgivning.

2

IDA skal nedsætte kontingentet for nyuddannede de første 4 år efter dimissionsdato.

I dag betaler studiemedlemmer 60 kr. i kvartalet i kontingent gældende fra andet studieår. Fra måneden efter dimission overgår de nydimitterede til at betale ”almindeligt” kontingent afhængig af deres jobmæssige status. Ansatte betaler 878,25 kr. i kvartalet. Ledige betaler nedsat kontingent. Læs mere om kontingentsatser på: http://ida.dk/content/kontingent

3

IDA skal styrke sin identitet som en organisation, der kompetenceudvikler og efteruddanner ledere.

IDA udbyder i dag kurser og uddannelser til ledere se hvilke her: https://universe.ida.dk/ledelse/kurser-om-ledelse/#_ga=1.59770021.940847471.1434717522

4

IDA skal styrke indsatsen for, at der er virksomhedsgrupper/klubber på alle arbejdspladser med mere end fem IDA-medlemmer.

Er der mere end fem ingeniører på en arbejdsplads, kan der i dag etableres en virksomhedsgruppe/klub.

5

IDA-medlemmer, der frivilligt har forladt arbejdsmarkedet, eller gør det i den nærmeste fremtid, skal sættes højere på dagsordenen i IDA

IDA-medlemmer der frivilligt forlader arbejdsmarkedet, går på pension eller deltidspension.

6

IDA skal prioritere det klassiske fagforeningsarbejde højest af alle IDAs aktiviteter.

Klassisk fagforeningsarbejde er overenskomstforhandlinger, rådgivning af medlemmer om løn- og ansættelsesforhold samt assistance til medlemmer i forbindelse med tvister under ansættelse, fyringer, advarsler, alvorlig sygdom, flytning af arbejdspladser, egentlige retssager etc.

7

IDA skal indføre kollektiv lønsikring.

Kollektiv lønsikring er et supplement til dagpenge i en på forhånd defineret periode, eksempelvis tre måneder. En nærmere defineret gruppe medlemmer betaler til en kollektiv lønsikringsordning gennem medlemskontingentet. Det er kun medlemmer af en a-kasse, der kan blive omfattet af ordningen. Beløbet vil være fradragsberettiget. IDA tilbyder i dag en individuel lønsikring, som medlemmerne kan vælge at tegne gennem IDA Forsikring.

8

IDA skal ophæve den nuværende genvalgsregel.

Ifølge IDAs genvalgsregel kan man højst blive valgt eller udpeget for en sammenhængende funktionsperiode på seks år ved valg til Ho- vedbestyrelsen, Ansattes Råd, IDA Offentlig, IDA Privat, fagtekniske og regionale bestyrelser og udvalg samt eksterne repræsentationer. Du kan læse mere om IDAs genvalgsregel i IDAs vedtægter § 16.

9

Alle IDAs medlemmer skal frit kunne vælge medlemskab af ingeniørpensionskasserne, ISP og DIP.

IDA indgår, bl.a. i forbindelse med overenskomstforhandlinger, aftaler om i hvilke pensionskasser de offentlig ansatte medlemmer skal placeres. Indplacering sker i forhold til uddannelse således, at teknikumingeniører og diplomingeniører, samt andre med en lignende uddannelse, optages i ISP (Pensionskassen for Teknikum- og diplomingeniører). Civil- og akademiingeniører samt andre med en uddannelse på samme niveau som civilingeniøruddannelsen, og personer med en bacheloruddannelse som ingeniør eller en tilsvarende uddannelse, der giver medlemsberettigelse i IDA, optages i DIP (Danske Civil- og Akademiingeniørers Pensionskasse).

10

IDA skal ophæve reglen om honorar til IDAs formand, næstformand og formanden for Ansattes Råd.

Ifølge IDAs frikøbsregler modtager IDAs formand fra valget i 2016 et honorar på 1,5 mio. kr. IDAs næstformand og formand for Ansattes Råd modtager ligeledes honorar.